No.
Ngor Mandalas
Explanation | Erklärung  
7.1
Sri Vajrapani-Mahacakra 
3
7.2
Vajravidarana 
3
7.3
Candamaharosana Acala 
3
7.4
Vajrabhairava 
3
7.5
Ekantanayaka 
3
7.6
Samvara [1] 
3
7.7
Samvara [2] 
3
7.8
Chakrasamvara [1] 
3
7.9
Varahi 
3
7.10
Mahakarunika Jinasagara 
4
7.11
Kurukulla 
3
7.12
Hevajra [1]  
3
7.13
Citta-Vajra Hevajra
!
22
7.14
Vajra-Nairatma 
3
7.15
Samputa Vajrasattva 
3
7.16
Kartaridhara Vajra-Mahakala 
3
7.17
Vajra-Mahakala 
3
7.18
Santikara [zhi byed] Samvara 
3
7.19
Cakrasamvara [2] 
3
7.20
Mahesvari 
3
7.21
Chakrasamvara [3] 
3
7.22
Chakrasamvara [4] 
3
7.23
Samksipta-kula 
3
7.24
Buddhakapala 
3
7.25
Mahamaya 
3
7.26
Hevajra [2]  
3
7.27
Arya Mahakarunica 
3
7.28
Vajra-Nairatma 
3
7.29
Vajravidarana 
3
7.30
Asamanya Vajrabhairava 
3
7.31
Pancaraksa Devi
!
20
7.32
Dvadasatmaka Dakarnavakra Mandala
!
20
7.33
Guhyasamaya Mandala
!
15